Historie - ZO ČSCH Záhoří

ZO ČSCH Záhoří
Přejít na obsah
Historie organizace
Český svaz chovatelů drobného zvířectva základní organizace Záhoří byl ustanoven 1.5.1960. Měl 11 členů: předsedou byl Miloslav Bárta z Chrastin, jednatelem František Urych ze Záhoří. Začátky činnosti byly skromné. Protože základní povinností členů byla účast na výstavách svými zvířaty, byly první výstavy pořádány na farském dvoře s vypůjčovaným výstavním inventářem. Pořízení vlastního výstavního inventáře trvalo několik let, finanční výsledky z výstav byly skromné, členové například odevzdávali králičí kožky hromadně a zisk za ně byl po několik let darován na materiál k výrobě klecí a voliér. Inventář byl ukládán v jednom oddělení farské stáje, kde prostor k užívání určil národní výbor.
Organizované chovatelství nabývalo na oblibě, koncem šedesátých let měla již základní organizace Záhoří více jak 30 členů, zejména z Bernartic, Kluk a Kučeře. Výstava se již do prostor farského dvora nevešla a MNV Záhoří povolil její uspořádání výstav v tzv. parku, to je mezi budovou knihovny, masnou, stodolou JZD a cestou okolo parku. Tato strana byla po dobu výstav zastavena bilbordy, v prostoru bylo umístěno již tolik vystavených zvířat, že záhořská výstava byla dlouhou dobu jednou z největších v okrese. Tím si záhořští chovatelé získali okresního uznání natolik, že v roce 1972 u příležitosti 20letého výročí socialistického školství ve Veselíčku byli požádáni o uspořádání výstavy drobného zvířectva spolu se ZO ČSCH Milevsko 1. Svým rozsahem a zejména výpravou byla výstava označena jako nejlepší nejenom v okrese, ale i v celém kraji. Výstavní inventář, který ZO Záhoří pořídila pro tuto výstavu, si půjčovali pro své výstavy ZO Čimelice, Protivín, ale i Tábor.
Jelikož záhořští chovatelé rozšířili chovy čistokrevných slepic natolik, že byla záruka dobrého zásobování vajec pro jejich líhnutí, byl požádán ÚV ČSCHDZ v Praze o povolení líhnutí a uznání čistokrevných chovů. Byly zakoupeny 3 líhně a 3 dolíhně spolu s odchovnami a líhnutí kuřat se rozjelo v roce 1975. První líhňařkou byla paní Vrbová, která prošla školením v líhňařské škole v Přemyslovicích. Líheň byla umístěna v domu paní Vrbové v Semicích. Výsledky líhnutí byly velmi dobré a prodejem zdravých čistokrevných kuřat byly získány i slušné finanční prostředky pro organizaci.
V roce 1975 byl uvolněn byt v domě č. 12 a celý objekt byl poskytnut k užívání místní skupině Svazarmu. Její členové však zbourali čelní stěnu zadního traktu budovy k vybudování opravny aut, více jak třicetiletou skládku popele na dvoře po čtyřech nájemnících naházeli do prostor sklepa, nic nedělali a vůbec nezajistili opravu střech přední budovy, která hrozila zhroucením. MNV nabídl ČSCH převzetí domu č. 12 do užívání a dopisem z 12. 10. 1979 své rozhodnutí potvrdil. Chovatelé si byli vědomi mnohaleté náročné práce na rozpadající se budově a žádali národní výbor o odkup budovy od státu do svého vlastnictví. Stát prostřednictvím Ministerstva zahraničí již nezjistil žádné živé potomky majitele domu, kteří by mohli mít zákonné právo dědiců, a dal souhlas s jeho prodejem. Kupní smlouvou ze 14. 12. 1982 byl dům čp. 12 v Horním Záhoří prodán Českému svazu chovatelů drobného zvířectva základní organizace Záhoří a v katastru nemovitostí zapsán do majetku téže organizace. Pozemek stavební parcely č. 30/2 k.ú. Horní Záhoří byl předán ČSCH ZO Záhoří do trvalého bezplatného užívání. Z hlavních prací byly provedeny zejména:střecha přední budovy byla zcela osazena novými krokvemi, latěmi i taškami, zbourány staré a postaveny dva nové komíny, vyměněny propadající se stropy u všech místností, shnilé dřevěné podlahy nahrazeny novými betonovými s barevnými nátěry, ve všech objektech provedena nová elektroinstalace, dům byl připojen na veřejný vodovod a proveden nový odpad dešťové vody, vybetonován celý dvůr, upraven nově vstup do půdního prostoru zadního traktu, kde byl zřízen výstavní prostor pro holuby a drůbež, atd. Při všech těchto pracích byla do domu přemístěna líheň a až do roku 1992 se líhlo v Horním Záhoří. Za celou záhořskou líhňařskou sezonu bylo vylíhnuto a prodáno více jak 150 tisíc čistokrevných kuřat. Veškerý výnos byl použit pro nákup materiálu k opravě domu, všechny práce mimo elektroinstalace byly provedeny zdarma členy základní organizace. Tím si záhořští chovatelé získali respekt jak mezi místními organizacemi, tak, a to zejména, u chovatelů celého okresu i mimo něj. Záhořské výstavy byly a jsou co do rozsahu a zejména svou pestrostí vystavených zvířat jedněmi z nejlépe hodnocených výstav v okrese i v kraji.
Záhořská základní organizace jako jediná na okrese Písek navázala příhraniční styk s chovateli z rakouského Svatého Floriánu vzájemnými návštěvami svých členů. Již sedmý rok přijíždí rakouští chovatelé na naši výstavu, při této příležitosti zhlédnou i výstavy ve Strakonicích, Soběslavi a jinde,  stejně tak záhořští chovatelé jsou zváni na návštěvu do Sv. Floriána a ostatních výstav v okolí. V roce 2006 se zájezdu zúčastnili starosta a místostarosta Záhoří a bylo vysloveno přesvědčení vzájemného setkávání a spolupráce i do budoucna. Tím záhořští chovatelé přispěli i k propagaci Záhoří jako obce.
Ptačí chřipka v roce 2006 a počátkem roku 2007 omezila chovatelskou a výstavní činnost v České republice i v Evropě. Někteří členové ZO ČSCH Záhoří navštívili Evropskou výstavu v Lipsku, která proběhla bez omezení, a bylo na ní předvedeno téměř 100 000 kusů chovatelských exponátů – králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Na výstavě v Záhoří v roce 2007 už byli předvedeni někteří odchovanci po rodičích, zakoupených na této výstavě.
Záhořští chovatelé obeslali v loňském roce několik výstav a přivezli si poháry a čestná uznání. Velkého úspěchu – čestných cen za Hermelína červenookého a Japonského králíka – dosáhl na Celostátní výstavě mladých králíků v Hustopečích u Brna přítel Pavel Ťupa. Rovněž přítel Horek přivezl pěknou kolekci cen ze speciálních výstav.
Zpracoval Karel Trčka (v roce 2007)

Hlavní představitelé organizace v minulých obdobích
1960
Předseda:
Jednatel a pokladník:
BÁRTA Miloslav
URYCH František
1962
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
HRUŠKA Josef
BÁRTA Miloslav
URYCH František
1969
Předseda:
MÁRA Josef
1970
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
VLNATÝ Josef
BÁRTA Miloslav
KUKRÁL Václav
1972
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
TRČKA Karel
BÁRTA Miloslav
KUKRÁL Václav
1981
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
TRČKA Karel
BRČÁK Jaroslav
KUKRÁL Václav
1990
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
TRČKA Karel
OPAVA František
KUKRÁL Václav
1998
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
TRČKA Karel
OPAVA František
SLAVÍK Stanislav
2007
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
TRČKA Karel
JAMBURA Josef, Ing.
SLAVÍK Stanislav
2008
Čestný předseda:
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
TRČKA Karel
JAMBURA Josef, Ing.
ŤUPA Pavel
SLAVÍK Stanislav
Jubilejní rok
2010
Předseda:
Místopředseda, práce s mládeží:
Jednatel, předseda odboru exotů:
Pokladník:
Zástupce pro zahraniční spolupráci:
Člen výboru – poradce chovů:
Předseda odboru drůbeže:
Předseda odboru králíků:
Předseda odboru holubů:
KRK – předseda
KRK – člen
KRK – člen
JAMBURA Josef, Ing.
MILOTA Milan
ŤUPA Pavel
SLAVÍK Stanislav
KOTALÍK Jiří, RSD
BÍLÝ Jindřich
ŠÁCHOVÁ Dana
VELEK Jaroslav
KUNT Zdeněk st.
HOREK Vladimír
RAMBOUS Josef
MARKOVÁ Iva
2011
Čestný předseda:
Předseda:
Jednatel:
Pokladník:
KRK – předseda:
PILEČEK Miloslav
JAMBURA Josef, Ing.
ŤUPA Pavel
SLAVÍK Stanislav
HOREK Vladimír
Návrat na obsah