Nové chovatelský centrum - ZO ČSCH Záhoří

ZO ČSCH Záhoří
Přejít na obsah
Vážené chovatelky a chovatelé,

vážení přátelé a podporovatelé našeho chovatelského spolku,

výstavba našeho nového chovatelského areálu pokračuje dle přijatého plánu, a jak bylo přislíbeno, letošní naše 64. chovatelská výstava v Záhoří bude již v novém areálu. Děkuji za to všem podporovatelům a sponzorům našeho spolku a zhotovitelům, kteří se na realizaci této naší výstavby, nejsložitější 1. etapy, podíleli a někteří ještě podílejí. V této etapě není obsažena jen výstavba výstavní haly a sociálního zázemí, ale i celá dopravní a technická infrastruktura zahrnující rozšíření silnice I/29, místní komunikaci a veřejné sítě, na které bude nový chovatelský areál napojen a také veškerá projektová dokumentace pro územní a několik stavebních povolovacích řízení včetně vyřízení potřebných povolení. Výčet těchto našich podporovatelů, dodavatelů a sponzorů bude samostatně zveřejněn a dnes ještě není uzavřen. Děkuji za každou i malou pomoc, a to i členům našeho chovatelského spolku, kteří se na výstavbě finančně či brigádnicky podílejí.


Dnes se zmíním pouze o dvou. Nemohu nevzpomenout na našeho dlouholetého člena, Miloslava Mareše z Chřešťovic, připomenout jeho finanční dar na výstavbu nového chovatelského areálu, který nám poskytl, když nás navěky opouštěl. Slíbil jsem mu, že jeho dar využiju na výstavbu nového areálu a že novou výstavní halu nechám vysvětit. Tak Mílo, pokud nás tam ze shora stále sleduješ, tak výstavní hala se zázemím bude letos dokončena a zkolaudována a při jejím slavnostním otevření, které se bude konat v sobotu 14.09.2024 bude i vysvěcena. Budeš nám tam moc chybět a zvláště na 1. výstavě v tomto novém areálu, na Sv. Michala ve dnech 28. – 29.09.2024, tvoje odchovy Českých strakáčů, Polských rysů a zdrobnělých Velsumek.

Druhým naším velkým sponzorem při dostavbě 1. etapy našeho chovatelského areálu je Jihočeský kraj. Bez jeho finanční pomoci bychom v letošním roce tuto stavbu, v rozsahu, který by bylo možné zkolaudovat a bezproblémově užívat, nedokončili. Čekalo by nás několikaleté shánění potřebných financí a provádění dokončovacích prací, případně budování provizorií. Poděkování patří všem zastupitelům Jihočeského kraje, kteří v loňském roce potřebnou finanční pomoc pro naší stavbu schválili v rozpočtu na letošní rok a 25.04.2024 i individuální dotaci na dostavbu našeho areálu ve výši 4 mil Kč. Poskytnutí této dotace bez doporučení Rady Jihočeského kraje a především hejtmana Jihočeského kraje, MUDr. Martina Kuby, by nebylo možné. Jsme zastupitelům a především panu hejtmanovi a jeho náměstku Pavlu Hrochovi, který nás od počátku v našem záměru podporoval, velmi vděčni. Rád tyto vrcholné představitele Jihočeského kraje, uvítám na slavnostním otevření naší haly v sobotu 14.09.2024.


Záhoří, 26.05.2024


Za výbor ZO ČSCH Záhoří

Josef Jambura, předseda organizace

Komunitní chovatelské centrum Záhoří - kdy a jak to začalo
Český svaz chovatelů drobného zvířectva základní organizace Záhoří byl ustanoven 1.5.1960. Měl 11 členů: předsedou byl Miloslav Bárta z Chrastin, jednatelem František Urych ze Záhoří. Začátky činnosti byly skromné. Protože základní povinností členů byla účast na výstavách svými zvířaty, byly první výstavy pořádány na farském dvoře s vypůjčovaným výstavním inventářem. Pořízení vlastního výstavního inventáře trvalo několik let, finanční výsledky z výstav byly skromné.
V roce 1979 Místní národní výbor v Záhoří nabídl ČSCH převzetí domu Horní Záhoří č.p. 12 do užívání. Chovatelé si byli vědomi mnohaleté náročné práce na rozpadající se budově a žádali národní výbor o odkup budovy od státu do svého vlastnictví. Stát prostřednictvím Ministerstva zahraničí již nezjistil žádné živé potomky majitele domu, kteří by mohli mít zákonné právo dědiců, a dal souhlas s jeho prodejem. Kupní smlouvou ze 14. 12. 1982 byl dům čp. 12 v Horním Záhoří prodán Českému svazu chovatelů drobného zvířectva základní organizace Záhoří.
V roce 2010 základní organizace v Záhoří přijala za svého člena Střední zemědělskou školu v Písku a v létě oslavila 50. výročí, kterého se zúčastnili zástupci obcí, podporujících organizací a vedoucí představitelé celorepublikového svazu chovatelů. Oslavě předcházela rekonstrukce domu č.p. 12 s tím, že nás v dalších letech bude čekat vybudování nového výstavního sálu podmíněná změnou Územního plánu Záhoří. Organizace se rozvíjela, přijala mnoho převážně mladých členů a v roce 2011se spojila se ZO ČSCH Písek 4. Převzala jejich členy a začala v písecké hale pořádat i okresní chovatelské výstavy.
Po oslavě 50. výročí se však vše změnilo. Sloučením se ZO Písek 4, ale především přijetím nových chovatelů došlo k nárůstu počtu členů na téměř dvojnásobek. Museli jsme přehodnotit své plány a stáli jsme tak před zásadním rozhodnutím, zda postupně investovat do přestavby a přístavby haly u sv. Václava, která již velikostně potřebám dnešní organizace nestačila, investovat do současného areálu v Záhoří či se zaměřit na vybudování zcela nového chovatelského areálu v Záhoří. Výbor organizace vytipoval několik pozemků, jednali jsme s majiteli a volba padla na pozemek p.č. 812/26, pole za „Trčkou“. Tuto volbu schválil výbor organizace a následně i členská schůze. Dne 22.08.2013 byla s vlastníkem pozemku, paní Ing. Marií Oubrechtovou, podepsána kupní smlouva a zahájena jednání, práce na studiích, projektech a příprava investice, na jehož konci měl být nový výstavní areál organizace. Při oslavě 55. výročí organizace bylo vše v počátcích, bojovalo se především o změnu územního plánu, bez níž by areál nemohl nikdy vzniknout. Rozhodnutí o vybudování nového chovatelského areálu bylo popsáno v jubilejní ročence k tomuto výročí a kopie tohoto článku je zde přiložena.
V tomto krátkém výčtu je především novým členům a chovatelské veřejnosti předložena historie organizace a počátky rozhodnutí vybudování nového chovatelského centra v Záhoří.
Záhoří, 30.05.2024
Josef Jambura, předseda ZO ČSCH Záhoří
Článek otisknutý v jubilejní ročence k 55. výročí spolku vydané v roce 2015:
Chovatelský areál v novém
Je tomu pět let, co jsme slavili 50. výročí založení organizace a v almanachu vydávanému k tomuto výročí byl článek tohoto názvu. Měli jsme dokončenou přestavbu areálu v Záhoří, především vybudování nového sociálního zařízení, kuchyně a klubovny. Věděli jsme, že jsme teprve v polovině své práce na zajištění slušného chovatelského areálu. Čekalo nás především vybudování nového výstavního sálu v 2.NP budovy, jak je znázorněno na přiloženém snímku. Ale časy se změnily, došlo ke sloučení organizace se ZO Písek 4, získání písecké haly do majetku, ale především k nárůstu počtu členů na téměř dvojnásobek.  Museli jsme přehodnotit své plány a stáli jsme tak před zásadním rozhodnutím, zda postupně investovat do přestavby a přístavby haly u sv. Václava, která již velikostně potřebám dnešní organizace nestačila, investovat do současného areálu v Záhoří či se zaměřit na vybudování zcela nového chovatelského areálu v Záhoří.
Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Věřím, že drtivá většina členské základny, která zvolila vybudování nového areálu, si byla vědoma, že to v žádném případě není lehký úkol a navíc takzvaně „běh na dlouhou trať“. Z několika vytipovaných pozemků byl nakonec zvolen pozemek za „Trčkou“, který byl relativně levný, nedaleko centra obce, v blízkosti sítí i komunikace, nicméně však mimo plochy, na kterých územní plán obce Záhoří výstavbu umožňuje. Odsouhlasením koupi pozemku začala dlouhá a náročná cesta, na jejímž konci by mohl být nový chovatelský areál chovatelů v Záhoří.
V tuto chvíli jsme teprve na jejím začátku. Důležité bylo zahájení prací na pořízení nového územního plánu obce, který umožní areál vybudovat. A co máme před sebou? Osm až deset let, pokud nevzniknou žádné problémy. Doba, která zahrnuje zpracování nového územního plánu, získání potřebných povolení, finančních prostředků a schopného zhotovitele, který areál s naší pomocí do roka vybuduje.  
Je před námi nelehký úkol. Ale nezáleží jen na nás, chovatelích ZO Záhoří. V současné době potřebujeme pomoci především od zastupitelů obce a schválit nový územní plán. Pokud se to stihne do konce roku 2017, mohli bychom při oslavě 60. výročí organizace mít již potřebná povolení pro vlastní stavbu areálu.
A jak by mohla být zástavba celého našeho pozemku realizována je zřejmé z této zastavovací studie:

Návrat na obsah